tahun-2019---data-kerb-terpelihara.csvkerb-terpelihara-di-kecamatan-sukajadi-kota-bandung-20231210.zip